Белгием и нып
Белгиер картым тетэу

БелгиеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьа1эр — Брюссел. ЦIыфэу нэбгырэ млн 11-м къехъу щэпсэу. Хэгъэгум чIырэу иIэр 30 528 км². БзэшъхьаIэхэр — нидерландыбзэр, францыбзэр, германыбзэ. Хэгъэгу цIыкIукIае щымытми - къэралыгъо бэлахь, экономикэмкIи, политикэмкIи. Ащ щыпсэурэ цIыфмэ я щыIакIэ дунаемкIэ анахь игъэкIотыгъэмэ ащыщ.

Къэралыгъо хабзэмкIэ — Королыгъо.

Королыр — Филипп.

Къэралыгъо тхьаматэр — Шарл Мишел.

Географие

Еуропэм ыгу ит. Франциер, Германиер, Нидерландхэр ыкIи Люксембург пэгъунэгъух.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.