Бахрейным и нып
Бахрейныр картым тетхэу

Бахрейн, Пачъыхьыгъоу БахрейнАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Манама. ЦIыфэу нэбгырэ млн къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 765 км². БзэшъхьаIэр - арапыбз.

Арап къэралмэ анахь баймэ ащыщ. Нефтыр лъэшдэдэу къыкIещы.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Хамед бен Исса аль-Халифа.

Хэгъэгу тхьаматэр – Халифа бен Салман аль-Халифа.

ЦIыфхэр

Географие

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Сауд Арабиер игъунэгъу. Перс ПсыдахьэмкIэ къэухъурэигъ.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.