Аустрием и нып
Аустриер картым тетэу

АустриеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьа1эр Венэ. Ц1ыфэу нэбгырэ млн 8,859-м фэдиз щэпсэу. Хэгэгум ч1ырэу и1эр 83 879 км². Бзэшъхьа1эр - германыбзэ. Аустриер къэралыгъо игъэк1отыгъэмэ ащыщ, экономикэмк1и, политикэмк1и. ДЛО-м ык1и Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу л1ышъхьэр – Александр Ван дер Беллен.

Къэралыгъо тхьаматэр (канцлерыр) – Карл Нехаммер.

Географие

Еуропэм ыгу ит. Германиер, Чехиер, Словакиер ык1и нэмык1хэмэ апэгъунэгъу.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.