АргентинэКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр Буэнос Айрес. ЦIыфэу нэбгырэ млн 42-м къехъу щэпсэу (а нумерымкIэ дунаемкIэ я-32 щыт). Хэгэгум чIырэу иIэр 2 780 400 км² (дунаемкIэ я-8). БзэшъхьаIэр - испаныбз. Къэралыгъо динэу Ромэ-Католик диныр (чыристан диным ыкъутам) щыт. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу шъузышъхьэр – Маурисио Макри.

Къэралыгъо тхьаматэр – Маркос Пенья.

Географие

Къыблэ Америкэм ытыгъэкъокIыпIэмкIэ щыт. Бразилиер, Боливиер, Парагуай ыкIи нэмыкIхэмэ апэгъунэгъу.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.