АЭЗ-м я нып
АЭЗ-р картым тетхэу

Араб Эмират Зэхэтхэр, АЭЗАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Абу-Даби. ЦIыфэу нэбгырэ млн 5-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 82 880 км². БзэшъхьаIэр - арапыбз.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Хьалифа бин Зайед.

Хэгъэгу тхьаматэр – Мухьамэд бин Рашид аль Мактум.

ЦIыфхэр

Географие

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Сауд Арабиер, Оманыр игъунэгъух. Перс Псыдахьэмрэ, Океанымрэ аIушъомэ атет.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.