Анкара

АнкараТыркуем и къэлэ шъхьаI. Нэбгырэ мин 5-м фэдиз цIыф дэс. ЦIыф пчъагъэкIэ Истамбылым ыуж къэкIо. Анкара илым хахьэ.

Географие

Тарихъ

АзиецIыкIум и къэлэ жъыдэдэмэ ащыщ. Ижъ-ижъыжь зэманым щегъэжьагъэу урым къуаджэу АнгирэкIэ е АнкирэкIэ лэлъашIэщтыгъэ. 1071-рэ илъэсым, Манцикерт заом ыуж тыркумэ аубытыжьыгъ.

ЦIыфэу дэсхэр

Къош-къалэхэр

НэмыкI

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.