Андоррэм и нып
Андоррэр Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъ

АндоррэЕуропэм хэт къэралыгъоцIыкIу. Къэлэ шъхьаIэр - Андорра ла Велья. ЦIыфэу нэбгырэ мин 85 фэдиз щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 467 км² ныIэп. БзэшъхьаIэр - каталаныбзэр; регионыбзэхэр - испаныбзэр, францыбзэр, португалыбзэр. Къэралыгъо жъгъэйхэм ащыщ.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэхэр - Хоан Энрик Сицилия, Франсуа Олланд.

Хэгъэгу тхьаматэр – Антони Марти.

Географие

Еуропэм ыкъохьэпIэ лъэныкъом щыт. Испаниемрэ, Франциемрэ азфагу ит.

Тарихъ

Зэпыщэхэр

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.