Абадзэбзэ (абадзэбзэкIэ абаза бызшва) — абадзэхэм яныдэлъфыбз Апхъаз-адыгэ бзэкупым щыщ, абадзэ-апхъаз бзэкъутамэм хахьэ. Нахьыбэу зыщыгущаIэхэрэр – Къэрэщэе-Черкес Республикэр ары. ЗэрэпстэумкIи Урысые Федерацием щыпсэоу нэбгырэ мин 30–40 фэдиз ашIэ. Ащ нэмыкIэ мин 10 фэдизым рыгущыIэхэу Тыркуем щыпсэоу аIо.

КъЧР и къэралыгъуабзэмэ ащыщ (ащ нэмыкIэ джыри 4 яI).

Тарихъыр

ТхакIэр

Диалектхэмрэ, пэблагъэ бзэхэмрэ

ДиалектитIоу зэхэутыгъ: "ашхара", "тапанта" (литератур диалектэу штагъэ).

ГенетикэмкIэ апхъазыбзэм анахь пэблэгъэдэд, адыгабзэри ары. ЩымыIэжь убыхыбзэр ахэмэ азыфагу итыщтыгъэу аIо шIэныгъэлэжьхэм.

НэмыкI

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.